top of page

Együttműködés

GINOP-5.3.5-18-2018-00002 - „Minőségi munkahelyek kialakításának segítése a magyarországi kereskedelmi raktárakban, logisztikában”

GINOP-5.3.5-18-2018-00002 - „Minőségi munkahelyek kialakításának segítése a magyarországi kereskedelmi raktárakban, logisztikában”  

A lent bemutatott szakmai tartalmakról bővebb információt a www.egyenlo.com oldalon olvashatnak.


Projekt keretében, a projektelőkészítés során elkészült a megvalósíthatósági tanulmány és a lektorált szakmai módszertani fejlesztési terv (GINOP-5.3.5-18 felhívás  3.1.2.1.c)), és kísérleti munkaterv.
A témaválasztást nemcsak a hazai munkaerőpiacon és a feldolgozóiparban (beleértve a bútorgyártást) zajló összetett, nemegyszer ellenétes, a foglalkoztatás alakulását érintő folyamatok indokolták, hanem a megváltozott munkaképességűek alkalmazhatóságának sajátosságai. Esetükben a foglalkoztatási válsághelyzetek – legyenek azok akár az adott üzemhez, ágazathoz, régióhoz kötöttek, vagy akár országos szinten jelentkezők – különösen súlyosan jelentkeznek, és kezelésük – jobbik esetben megelőzésük – rendkívül összetett stratégiát igényel. A projekt e folyamatot – beleértve ennek munkaerőpiaci, munkaügyi, stb. vonatkozásait tárta fel, a folyamatot segítő javaslatok készültek, mind az ágazatban működő munkáltatókat, mind a munkavállalókat bevonták, tájékoztatták és érzékenyítették, erősítették a szociális partnerek kapacitását és képviseleti erejét. 
A 18 hónapig tartó projekt mintegy laboratóriumi körülmények között vizsgálta a KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit  bútoripari üzemében a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának, alkalmazhatóságának és érdekvédelmének sajátosságait, foglalkoztathatóságuk növelésének szükségességét és módszereit, az esetleges foglalkoztatási válsághelyzetükre való felkészülés módszereit, meghatározta a megteendő lépéseket.  A projekten belül a  kísérleti projekt során - jól körülhatárolható módon - a KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. keretein belül, a részletesen feltárásra került szükségleteken és lehetőségeken alapulva egy olyan módszert dolgoztak ki, amely más hasonló sajátosságokkal bíró munkavállalókat alkalmazó – bútoripari üzemekben, munkahelyeken és más konvergencia régiókban is alkalmazható.
A projektben közvetlenül az Észak-Alföldi régió volt érintett. A konkrét események a projekt konzorciumi partnerének, a KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft üzemeiben valósultak meg, Hajdúnánáson, Hajdúdorogon (Hajdú-Bihar megye, hajdúböszörményi kistárság) és Abádszalókon (Jász-Nagykun-Szolnok megye). A kísérleti projekt megvalósulásának színhelye a KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Zrt. hajdúnánási bútorüzeme volt. A projekt „termékei”, eredményei, a javaslatok hasznosításra kerültek közvetlenül a KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Zrt bútorgyártással foglalkozó üzemében, illetve a lehetőség adottá vált más profilú, megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató konvergenciarégióbeli üzemeiben, illetve a más ágazatokban hasonló helyzetű – megváltozott munkaképességűeket is foglalkoztató – vállalatoknál, tekintettel arra, hogy a projekt „termékei” on-line és szabadon elérhetők.
Kísérleti projekt megvalósítási helyszíne a KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft hajdúnánási bútorüzeme volt.  A bútorüzemet 2014-ben avatták fel, a 40 fős kezdeti munkavállalói létszám a következő évben 100 főre ugrott. A hajdúnánási üzem létszáma jelenleg 137 fő dolgozik (2019), 71%-uk megváltozott munkaképességű és 42%-uk nő. A hajdúnánási üzem fő profilja a közületi bútorgyártás. A gyártás közel 3500 négyzetméteren valósul meg, korszerű technológiával.
Célcsoport
A KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. hajdúnánási és más (konvergenciarégióbeli) bútoripari üzemeiben foglalkoztatott megváltozott munkaképességű dolgozók voltak, valamint az itt működő szociális partnerek (munkaadók és szakszervezeti tisztségviselők, munkavédelmi képviselők).
Közvetett célcsoport
A bevont konvergencia régióban a bútorgyártás ágazatban, vagy más ágazatokban működő, megváltozott munkaképességű dolgozókat alkalmazó vállalkozások tulajdonosai, döntéshozó, szakemberei, munkavállalói, a munkavállalók képviselői, szakszervezeti vezetői, munkavédelmi képviselői. A projekt honlap látogatói, olvasói, a megváltozott munkaképességűek munkaerőpiaci inklúziójának kérdéseivel foglalkozó szakemberek, kutatók, illetve más, érdekvédelmi jellegű szervezetek.
A szükségletfelmérés a KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft vezetőivel történt személyes konzultáció keretében valósult meg;  illetve a munkavállalói oldalt illetően a HVDSZ 2000 szakszervezeti képviselőinek megkérdezésével valósult meg a munkavállalói szükségletek felmérése.
Projektmenedzsment Kárpáti Anett és Molnár Ildikó, felsőfokú végzettségűek (4, ill. 20 év tapasztalat) látták el a projektvezetői és pénzügyi menedzser feladatokat (HVDSZ 2000), Bernáth Ildikó (felsőfokú végzettségű, 19 év tapasztalattal).  A KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft Gelencsér Kingát, Sarlósi-Baráth Melindát és Németh Katalint mint szakmai megvalósítókat alkalmazta a módszertani fejlesztések feladatának elvégzésére.
Külső szolgáltatók végezték a HVDSZ 2000 részéről a projektelőkészítéssel kapcsolatos tevékenységeket (Megvalósíthatósági tanulmány, szakmai módszertani fejlesztési terv, kísérleti projekt terv); a 300 fő lekérdezése során létrejövő adatbázis elemzését, a projekt során megvalósításra került hét rendezvény (tájékoztató rendezvény, szakmai workshop, szociális partnerek közös rendezvénye) megszervezését (Hajdúnánás, Hajdúdorog és Abádszalók helyszíneken), valamint a kötelező nyilvánosság teljesítését. A KÉZMŰ Nonprofit Zrt. a kísérleti projekt megvalósításához vont be külső szakértőket (így pl. a kísérleti projekt tapasztalatainak strukturált feldolgozásához, értékeléséhez) , valamint a nemzetközi felméréshez és a szociális partnerek hatékony konzultációja által megkövetelt adatgyűjtéshez és annak feldolgozásához.  Külső szolgáltató nyújtotta a célzott információs kampányokat, nyomdai szolgáltatást (6000 példányban készül a Tájékoztató kiadvány), a honlapfejlesztést, valamint a projekt szintű könyvvizsgálatot.
Szakmai módszertani fejlesztések
A projekt során a GINOP-5.3.5-18 felhívás 3.1.2.1.aa) tevékenység keretében készült Elemző tanulmány feltárta a bútoripar  jelenlegi helyzetét a konvergenciarégiókban általában, és a 300 fős adatbázisban összegyűlt adatok, információk segítségével a KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft által lefedett területeken. Az elemzés külön kitér a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak alkalmazhatósága kérdéseire. A KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Zrt. 300 fő megváltozott munkaképességű dolgozó lekérdezésével elkészítette a foglalkoztatásukat, munkavégzésük körülményeit, foglalkoztathatóságukat tartalmazó adatbázist (GINOP-5.3.5-18 felhívás 3.1.2.1.ab). Az elemzés és az adatgyűjtés eredményeire támaszkodva megoldási javaslatok és javaslatcsomag (GINOP-5.3.5-18 felhívás  3.1.2.1.bd) készült a bútoriparban és más ipari ágazatokban („C”) dolgozó megváltozott munkaképességűek esélyeit és foglalkoztathatóságuk erősítését illetően (GINOP-5.3.5-18 felhívás 3.1.2.1.ac) a döntéshozók számára. 
Kísérleti projekt
A szakmai-módszertani fejlesztések jelentős mértékben támaszkodtak a kísérleti projekt eredményeire.  A kísérleti projekt keretében került kidolgozásra egy átfogó, változást kezelő szolgáltatásfejlesztés, és annak szisztematikus leírása (módszertana) és verifikálása (GINOP-5.3.5-18 felhívás 3.1.2.1.df). A kísérleti projekt keretében konkrétan vizsgáltuk, hogy 10 CNC gép termelésbe állítására hogyan lehet felkészíteni a megváltozott munkaképességű dolgozókat, hogyan lehet tudásukat és készségeiket fejleszteni az új megmunkálási technológia működtetéséhez, és ez hogyan befolyásolja a többi munkavállaló helyzetét, munkavégzését, valamint a munkaszervezést, milyen kihívásokat jelent a munkavédelem területén. A kísérleti projekt fontos eredménye lett egy olyan szolgáltatás kifejlesztése (GINOP-5.3.5-18 felhívás 3.1.2.1.df), amely más, megmunkálási technológiaváltással szembe néző üzemekben is alkalmazható (üzemen belüli termelési és egyéb, kapcsolódó üzemi folyamatok, munkaköri leírások, munkahelyi biztonsággal és munkaegészséggel kapcsolatos feladatok egységes egészbe foglalása).  A szolgáltatásfejlesztés keretében a kísérleti projekt során kidolgozott módszerek felkerültek a projekt honlapjára és elérhetővé váltak az azt felhasználni szándékozók számára.  A szolgáltatásfejlesztés keretében –továbbá – ellenőrző listák létrehozására is sor került, mit kell konkrétan számításba venni egy új technológia és új berendezések, munkaeszközök működésbe állításakor a biztonságos üzemeltetés érdekében. Ezek a listák azokat a teendőket is tartalmazzák a biztonságos üzemeltetéshez szükséges teendőket (pl. munkavédelmi kockázatértékelés, munkautasítások, egyéni védőeszköz juttatási rend, stb. elkészítése). Ezek a teendők általában szükségesek, nemcsak a megváltozott munkaképességű munkaerőt alkalmazó munkahelyeken, így bárhol felhasználhatók. Jelen projekt többet értéket adott abból a szempontból, hogy a listák tartalmazzák azokat a speciális tennivalókat is, amelyek kimondottan a megváltozott munkaképességűekre vonatkoznak. A projekt végén sor került a kísérleti projekt tapasztalatainak strukturált feldolgozására és értékelésére (GINOP-5.3.5-18 felhívás 3.1.2.1.di), valamint megosztásra került a GINOP 5.3.7.-VEKOP-17 projektgazdával.
Szakmai, módszertani fejlesztések publikálásához, terjesztéséhez kapcsolódó tevékenységek
Projekt szakmai tartalmának megosztása céljából Információs kiadvány készült (6000 példányban nyomtatásban, illetve a projekt honlapjáról on-line elérhető módon) (GINOP-5.3.5-18 felhívás 3.1.2.1.ba). Információs és szemléletformáló (on-line) kampányok keretében közérthető tájékoztató anyagok jelentek meg a célcsoport és a szélesebb nyilvánosság számára (GINOP-5.3.5-18 felhívás 3.1.2.1.bc)). 3 célzott, csoportos tájékoztató rendezvényre is sor került, ebből kettő a projekt eredményeinek megosztását célozta a célcsoporttal, a KÉZMŰ dolgozóival (20-20 fő Abádszalókon és Hajdúdorogon) GINOP-5.3.5-18 felhívás 3.1.2.1.ba), egy további rendezvény pedig a kísérleti projekt keretében adott tájékoztatást a hajdúnánási üzem munkavállalóinak a kísérleti project mibenlétéről. (GINOP-5.3.5-18 felhívás 3.1.2.1.dg)) . A projekt elején megtartásra került a hajdúnánási workshop (12 fő) szakmai megvalósító részvételével, az üzembejárással, ez a szakmai megvalósítás részét képezte. A projekt fontos részét képező kísérleti projekt során a kísérleti projekt eredményeivel kapcsolatos on-line és sajtó kampány is megvalósult. (GINOP-5.3.5-18 felhívás 3.1.2.1.dg).
A HVDSZ 2000 alkalmazta a projektben Molnár-Vojtkó Tündét (felsőfokú végzettségű), mint szakmai gyakornokot (6+3 hó), munkaerőpiaci tapasztalatszerzés, valamint a fiatalabb generációk irányába történő nyitás érdekében (GINOP-5.3.5-18 felhívás 3.1.2.1.ea).
A Nemzetközi és európai együttműködés keretében sor került a külföldi jó gyakorlatok vizsgálatára a körkörös gazdaságot illetően az ágazatban (GINOP-5.3.5-18 felhívás 3.1.2.2.bb).    
Szociális partnerek kapacitásfejlesztő tevékenységei
Sor került a szociális partnerek közös workshopjára, 20 fő részvételével, Hajdúnánáson, a szociális partnerekkel  (GINOP-5.3.5-18 felhívás 3.1.2.2.cc) (Hajdúnánás).  Sor került még a projektben résztvevő szervezetek közötti már kialakult rendszerszerű együttműködés erősítésére (GINOP-5.3.5-18 felhívás 3.1.2.2.cd)). A szociális partnerek kapacitásfejlesztése megvalósult az on-line érdekképviseleti platform létrehozása és működtetése - a projekt saját honlapja -  által, a projekt befejezését követően is (GINOP-5.3.5-18 felhívás 3.1.2.2.ce)). Ennek megvalósítása céljából sor került 5-5 fő - szociális partner – workshopjára Hajdúnánáson és Abádszalókon (GINOP-5.3.5-18 felhívás 3.1.2.2.cd) és ce))
Képviseleti erő  növeléséhez hozzájáruló tevékenységek
A képviseleti erő és a szociális partnerek közötti konzultáció hatékonysága növelésének céljával elkészült  a munkaügyi témájú adatfelvétel és elemzés. Az elkészült elemzés (3 ív) és az adatbázis a bútorgyártás területén működő többi vállalat és szociális partner rendelkezésére áll (GINOP-5.3.5-18 felhívás 3.1.2.2.dc))

A fent bemutatott szakmai tartalmakról bővebb információt a https://feszek-fokefe-ginop-535-18.hu és a https://hvdsz2000.eu/, valamint a https://www.kezmu.hu/​ oldalon olvashatnak.
 

"Egyenlő.hu a modern szakszervezet" sikeresen lezárta GINOP-5.3.5-18-2018-00002 projektjét. A projekt szakmai tartalmának publikálása, bemutatása.
bottom of page